ADS


طراحي و آناليز 6t sram با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور
 

1 . طراحي و آناليز 6T SRAM با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور
‎10 مارس 2017 … 1 . طراحی و آنالیز 6T SRAM با استفاده از تکنیک قرار دادن ترانزیستور … www.
CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ SRAM 6T ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺮﺍﺭ …
 

2 . طراحي و آناليز 6t sram با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور
‎15 مارس 2017 … طراحی و آنالیز 6T SRAM با استفاده از تکنیک قرار دادن ترانزیستور … www.
CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ SRAM 6T ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺮﺍﺭ .
 

3 . طراحي و آناليز 6t sram با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور
‎طراحي و آناليز 6t sram با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور اگر از رفلکس
اسید معده رنج میبرید پس حتماً با سختی های مشکل آشنا هستید و باید…,طراحي و …[PDF]
 

4 . طراحی و آنالیز 6T SRAM با استفاده از تکنیک قرار دادن ترانزیستور …
‎www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ SRAM 6T ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ
ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺴﺘﻮﺭ ﭘﺸﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ. ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺩﯾﻔﯿﻮﮊﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﺮ line word ﻭ ﺟﻔﺖ ﻣﻌﮑﻮﺱ
ﮐﻨﻨﺪﻩ.
 

5 . طراحی و آنالیز 6T SRAM با استفاده از تکنیک قرار دادن ترانزیستور …
‎گواهی نمایه سازی مقاله طراحی و آنالیز 6T SRAM با استفاده از تکنیک قرار دادن
ترانزیستور پشته همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحیه دیفیوژن مشترک در میان هر
word …[PDF]
 

6 . تهران( تكنيك اميركبير )پلي صنعتي دانشگاه مبتني بر روش هاي …
‎روشي براي تخمين با آوري زماني در مدارات. CNFET. مبتني بر روش … مدارات، مورد
استفاده قرار گرفته … براي تخمين بارآوري مدارات مبتني بر ترانزيستورهاي
نانولوله.[PDF]
 

7 . 8 . 7 ﻓﺼﻞ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺪارﻫﺎي و ﺣﺖ ﻛﻢ و ﺗﻮان ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻛـﻢ، ﻣـﺪارﻫﺎي
‎زﻳﺎد ﺑـﻮدن ﺧـﺎزن ورودي ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ اﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻢ ﻛـﺮدن ﺗﻌـﺪاد. ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ، اﻳﻦ … اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار. XOR. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴـﺘﻮر. ﻋﺒﻮر ﺑﻪ. 6. ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. (. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻴﺖ ….. ﭘﻮﻳﺎ
دﻧﺒﺎل ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑـﺮوز ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ … ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
….. SRAM. 5-7-7 : ﻟﭻ ﭘﻮﻳﺎ. (Dynamic CMOS Latch). : ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﺪﺑﻚ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﭻ اﻳﺴﺘﺎ،
ﻣﻲ.
 

8 . 6 – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
‎طراحی سلول‌های RAM و SRAM توان پایین و سرعت بالا با استفاده از روش GDI با
تکنولوژی‌های … امروزه پردازنده ها ها از میلیارد ها ترانزیستور تشکیل گردیده است. ….
این پایان نامه با بررسی عوامل موثر بر توان مصرفی و مورد تحلیل قرار دادن راهکارهای …
 

9 . ترانزیستور پلی سیلیسیمی – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته
صفحه 6 از 10 … در این رساله انتقال الکترون در ترانزیستور مسفست (MESFET) با
استفاده از روش مونت کارلو تحلیل شده است . … با قرار دادن کاتد از جنس AlGaAs به
جای GaAs شاهد افزایش متوسط سرعت حامل در مجاورت کاتد در ناحیه فعال خواهیم بود. …
طراحی سلول‌های RAM و SRAM توان پایین و سرعت بالا با استفاده از روش GDI با …
 

10 . اصول سيستمهاي كامپيوتري – MHDsoft
‎Q:6. در چه صورت ترنزيستور خاموش مي شود ؟ جواب : (. هنگاميكه ولتاژ ورودي Vin … سه
مدار NOR NAND NOT را بر اساس ترانزيستور رسم كنيد و نحوه ي كار آنرا با …. از

 

11 . Design and Simulation of CNTFET-based Ternary … – ResearchGate
‎طراحی و شبیهسازی مدارهای منطقی سهارزشی مبتنی بر ترانزیستورهای اثر میدانی
نانولوله کربنی … مقاله [5]، [6] و [7] با جرئیات بیشتری به طراحی مدارهای دیجیتال با
ترانزیستور نانولوله … یک سلول حافظه در [20] با استفاده از گیت STI با بار دیودی-
ایستا [14] … با قرار دادن این پتانسیل در معادلهی شرودینگری که انرژی کل اتم را در
بر …
 

12 . دوشنبه ها با ESL – ICEEP
فیلتر NIR و پیاده‌سازی الگوی طراحی مطابق با نیاز‌های کاربرد مشخص شده تنظیم
می‌شوند. … با همکداری VEECO و IBM این گروه توانسته اند ساختار ترانزیستور
HEMT را بر … با کنار هم قرار دادن پیش‌بینی بازار نیمه‌هادی‌ها و حافظه‌ها و فن‌آوری 5G،
5G می تواند ….. یک آرایه 7 در 4 از نقاط لمسی با استفاده از تکنیک اسکن Binstead
توسط 8 …[PPT]
 

13 . حافظه cache
‎معمولا در کامپیوترها دو نوع حافظه RAM مورد استفاده هستند: … 6-Transistor SRAM
Cell … 1. ساختار سلول حافظه SRAM. 6. Write: 1. Drive bit line; 2. Select row. Read:
1. … در موقع طراحی کامپیوتر مقدار حافظه اختصاص داده شده به هر یک از حافظه های RAM
… در حافظه سریع و کوچکی قرار دهیم، میتوانیم با کم کردن میانگین زمان دسترسی به

 

14 . چاپ – دانشگاه تهران
‎طراحی و شبیه سازی شبکه روی تراشه قابل اطمینان در برابر خرابی ها ً، مینا ابراهیم …
دانشگاه تهران، 1393/03/24; کاهش زمان تست با استفاده از موازی سازی و فشرده کردن
داده ها، … “Comparing the Performance of a Low-Power ISP Flip-Flop in Bulk and
SOI Technologies. … International Journal of Circuit Theory and Applications 6,
no.[PDF]
 

15 . آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﺠﯿﺘﺎل
‎SRAM. و آﻧﺘﯽ ﻓﯿﻮزﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﻧﻮﺷـﺘﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪ …
FPGA. ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ زﯾﺮ داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ. ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ. -1. 7. ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ …. -2
. 3. روش. اﺗﺼﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ. -2. 6. ورودي. –. ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ. CPLD. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ …
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ. ﯾﺎس. ﻣ. ﯿﮑﺮوﻓﻦ. ﺟﺎﻣﭙﺮ. Mic_B. ﯾﺪﺑﺎ. ﻗﺮار ﺑﮕ. ﯿﺮد . ﺑﺮا. ي. PullUp. ﯾﺎ. PullDown. ﮐﺮدن
ﺳ.[PDF]
 

16 . ﻲ ﻜﻳ اﻟﻜﺘﺮ ي ﻣﺪارﻫﺎ Electrical Circuits – CE Sharif
‎1) W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis (6th
Edition), …. J. L. Antonakos, “The 68000 Microprocessor: Hardware and Software
… tri-state. ، ﻃﺮاﺣﻲ. ﻣﺪار ﺑﺎ ﮔﻴﺖ. ﻫﺎي ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺑﺎز، ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻴﻤﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان pull-up …..
ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺎس ﻛﺮدن ﺗﺮاﻧﺰﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺛﺮﻣﻴﺪان. )6. ﺗﻘﻮﻳﺖ. ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر اﺛﺮ ﻣﻴﺪان. •. ﻣﺪل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻛﻮﭼﻚ …
 

17 . دانشگاه تهران – مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران
پست الکترونیکی. لطفاً منتظر بمانید… بازگشت به پنل ورود. میتوانید با استفاده
از فیلترهای زیر نتایج جستجو را محدود کنید. نمایش فیلترها. +. دوره‌های دانشگاهی.[PDF]
 

18 . IAR
‎در این مجله ، کلیه کار های که تاکنون در مبحث ARM انجام شده در اختیار شما قرار
میگیرد ، … این شخص میتواند با استفاده از پروتکل اترنت ) که در اکثز میکرو …
طوری طراحی میشوند که بتوانند با سرعت باالی 30 مگاهرتز اقدام به تبادل داده با sram
…. پروگرام کردن تعداد زیادی از انها بدون نیاز به سخت افزار پروگرامر و از طریق
پورت usb.
 

19 . دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق – 2016 – ترجمه فا
‎جدیدترین مقالات انگلیسی برق با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه
… مدلسازی و شبیه‌ سازی ترانزیستور با اثر ميدان آلی (OFET) با استفاده از شبکه‌
های … طراحی کنترل کننده فیدبک برای مبدل boost با استفاده از تکنیک بهینه
سازی …. قرار دادن خازن بهینه در سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه
ساز …[DOC]
 

20 . پروژه کنترلر دما.docx
‎در مدار عملی این پروژه از میکرو کنترلر و برنامه نویسی AVR استفاده شدده است ، به
این … با استفاده از LM35 برای بدست آوردن یک مقدار دقیق شاخص در 1/4°C± در دمای

 

21 . مولد فركانس به روش DDS | هزار و یک دانشجو
‎از روش هاي مهم و در حال رواج براي سنتز فركانسي با استفاده از يك فركانس ثابت ، روش
… با توجه به پیشرفت های حاصله در تکنولوژی طراحی و ساخت ، DDS های امروزی کم ….
می توان با انتخاب FPGA مورد نظر و قراردادن آن در پروگرامر ، آن را پروگرام کرد و آن …
FPGA نیز از سوییچ با کنترل SRAM و آنتی فیوز برای برنامه ریزی استفاده می …[XLS]
 

22 . IT
‎6 …. بیشتر در زمینه های نظامی، تحقیقاتی و علوم فضایی استفاده می شود. Super
Computer …. قرار دادن کامپیوتر در محلی با نور مناسب, استفاده از صندلی بدون دسته.
قراردادن … هيچ نرم افزاري براي توليد و مديريت بانك اطلاعاتي طراحي نشده است. 3. 63
 

23 . , براي … تجزیه و تحلیل (Analysis), 3. 68, برای حل … RAM, SRAM, ROM, هیچکدام, 3
 

24 . جدول توزیع موضوعی رشته کامپیوتر | موسسه پارسه
‎جمع, 6, 6, 6. رشته: مهندسي … رشته: مهندسي کامپیوتر گرایش: نرم افزار درس: طراحی
الگوریتم. نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روش های مرتب سازی, 2, 3, 3. روابط
بازگشتي و روشهاي … راههاي مختلف قراردادن اطلاعات جهت عمليات, 3, 0, 0 … Pass
Transistor ها- Transmission Gate ها- طراحی مدارهای ترکیبی با استفاده از آنها, 0, 0, 1.
تکنولوژی …[PDF]
 

25 . ماهنامه فناوری نانو – شماره ۱۹۴ – ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
‎مدل کسب و کار ارائه شده توسط فناور 6 … پکیج نانويی تصفیه پساب های صنعتی
با استفاده از نانو تیتانا. 22.88. دهم. 11 …. آنالیز، کاربرد و تجاری ســازی طراحی
شــدند … صنعتی امیر کبیر )پلی تکنیک تهران( برگزار شد. …. قابلیت هدف قرار
دادن بافت کبدی و انتقال موثر ماده …… )حافظه ايســتا( گزينه ای کاربردی در SRAM.[PDF]
 

26 . Noise Magazin_10
‎طراحی شبکه تطبیق امپدانس و شبیه سازی پارامترهای یک تقویت کننده 10 … محققان
در حال پیشرفت برای درست کردن ترانزیستورهای دیجیتال با استفاده از موادی به نام
…. 64KB SRAM for high-performance CPU through the instruction bus, system
 

27 . bus, data … 6 www.ECA.ir. تکنولوژی های نوین – مجله نویــز – سال دوم – شماره 10.
 

28 . کنفرانس بین المللی مهندسی برق – Symposia.ir
‎طراحی و آنالیز 6T SRAM با استفاده از تکنیک قرار دادن ترانزیستور پشته همزمان با
به اشتراک گذاشتن ناحیه دیفیوژن مشترک در میان هر word line و جفت معکوس …
 

29 . دانلود مقاله : LECTOR: روشی برای کاهش نشتی در مدارات CMOS
‎LECTOR: A Technique for Leakage Reduction in CMOS Circuits …
ترانزیستورهای کنترل نشتی و بین گره های N1 و N2 قرار داده شده اند و به عنوان
ترانزیستورهای پشته … ترتیب قرار گیری اجرای بررسی های نویز با استفاده از
HSPICE … در اینجا ما روشی تازه به نام LECTOR برای طراحی گیت های سیموس که به
طور قابل توجهی جریان …
 

30 . بررسی انواع کارت هوشمند
‎3.3 طراحی اصولی پردازشگرهای کارت هوشمند مقاوم در برابر دستکاری 61. 1.3.3 حملات
هجومی … 3.2.4 ترکیب و مجتمع کردن تراشه کارت هوشمند با استفاده از زنجیره 79. 1.3.

 

31 . برای دانلود کلیک کنید
‎پیشرفتهای تکنیکی اخیر در کنترل فرایند و اندازه گیری پارامترهای مختلف … جمع
آوری اطلاعات در فرایندهای صنعتی با استفاده از سنسورها یا حسگرها صورت می گیرد .
…. این عناصر جدید در طراحی و تنظیم مدار های فرمان صنعتی ، تحولی بنیادی را بوجود
… تحول ، کنار گذاشتن رله کنتاکتوری و استفاده از کنترل کننده های قابل برنامه …
 

32 . دی 1387 – مدیریت فناوری نانو – blogfa.com
‎19 ژانويه 2009 … توسعه ابزارهایی برای فرایند طراحی یکپارچه از مرحله ایده تا ارائه محصول به … هوانگ،
که ساختار اين ماده را آناليز کرده است تا تاييد شود که ديواره‌هاي اين لوله‌ها … زماني که
سلول‌هاي SRAM با استفاده از ترانزيستورهاي صفحه‌اي معمولي ساخته …. محققان
دانشگاه پنسیلوانیا با استفاده از کابلهای نانو و پوشش دادن آنها توسط …
 

33 . پیپر – صفحه 7
‎طراحي و آناليز 6T SRAM با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور پشته همزمان با
به اشتراک گذاشتن ناحيه ديفيوژن مشترک در ميان هر word line و جفت معکوس …[PDF]
 

34 . ارزيابي و شبيه سازي تشخيص خطاي همزمان براي سخت افزار AES در دو …
‎ﺳﺎزي ﺑﺎ. ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ را. ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در ﻃﺮح ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد . ﻃﺮح ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬ
…. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ASIC. و. ﻣﺰاﯾﺎي ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ
… 6. 8. 4. 4. 4. AES-192. AES-256. Variant. Nb. Nk. Nr. Parameter. رﻣﺰ ﮐﻨﻨﺪة …. ﻫﺎﯾﯽ
از ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ. SRAM. ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از. ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﯿﭗ.[PDF]
 

35 . آزمايش 10
SRAM. از طريق. FPGA. ✓. طراحي و پياده سازي مدار ارتباط با. ADC. و. DAC … Page
6 …. راي بهبود عملکرد مدار به جاي ديود از ترانزيستور استفاده شد و نام خانواده جديد …
ساده بودن تکنيک ساخت و عملکرد مقرون به صرفه آن به دليل مصرف توان كم. آن. است. –
4 ….. ستفاده مي شود به گونه اي كه با قرار دادن پروب منطقي در نقطه اي از مدار، در صورت.[PDF]
 

36 . اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – Shirali Home Page
‎را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ . اﻳﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ دو اﺛﺮ داﺷﺖ ﻳﻜﻲ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان، ﺑﺮاي
ﺑﺴﻴﺎري از. ﻛﺎرﺑﺮ … ﺑﺎ ﻣﺪارات ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ آراﻳﻪ. ﻫﺎي. ﮔ. ﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ. ﺳﺮورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻨﻨﻛ. ﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ … ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻃﺮاﺣﻲ. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻮد … ﻫﺪف اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮدن اﻳﻦ روش و.
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن … اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. 6. 6. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي روﻣﻴﺰي ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرﺑﺮد و ﻛﺎرآﻳﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ.[PDF]
 

37 . ﺎﻻت در ﺤﻴﺢ اﺷﻜﺎ ﻤﺎري ﺗﺼﺤ ﺮد رﻳﺰﻣﻌﻤ ه ﺑﺎ روﻳﻜﺮ ﻳﺰﭘﺮدازﻧ – CSI Journal on …
‎ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴـﺘﻮرﻫﺎ و وﻟﺘ …. SRAM. ﻣﺪل اﺷﻜﺎل در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺷﻜﺎل. SEU. در ﻣﺪارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳـﺖ.
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﻜﺎل واژﮔﻮﻧﻲ ﻳﻚ. ﺑﻴﺘﻲ … 6: از روش. ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻣـﺪار ﻣـﻲ. ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻛﺪﻫﺎي
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ. ﻫﺎ، ﺑﻴﺖ … ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار. ﮔﻴﺮﻧﺪ. 8[ .] در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ﻫﻤﻴﻨﮓ ﻳﻚ روش در ﺳـﻄﺢ ﻣـﺪارﻫﺎي داﺧﻠـﻲ ….. ﻛﺮدن واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﺔ رﻳﺰﭘﺮدازﻧـﺪه ﺑـﻪ
زﺑـﺎن.
 

38 . مقالات فوق تخصصی مهندسی کامپیوتر [بایگانی] – برنامه نویس
‎… کلونی مورچه ها و …. هدف از قرار دادن این مقالات، نشان دادن نحوه استفاده از مباحث
تئوری در کاربردهای واقعی و. … کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی ژئو
تکنیک …. يک سلول چهار ترانزيستوري جديد SRAM با توان مصرفی کم … طراحی و
آنالیز گیت منطقی توان پائین و سرعت بالاي NAND با تکنیک جدید DyMCML …[PDF]
 

39 . ارجاع به این گزارش آزاد می باشد. . استفاده از متون مندرج در این گزارش با
‎استفاده از متون مندرج در این گزارش با. ارجاع به این گزارش آزاد می … طراحی و پیاده
سازی یک گیرنده رادیو نرم افزاری با قابلیت کار در باند. VHF/UHF … Page 6 ……
با قرار دادن یک فیلتر پایین گذر …… مبتن. ی بر حافظه دیده. یم. شود . در. FPGA. های
مبتنی بر. SRAM. 61. جدول صح. ت. کلیه … در سطح ترانزیستور طراحی و درون.
FPGA.
 

40 . روش‌های سنتز، آنالیز و کاربردهای لایه‌های نازک – آموزش فناوری نانو
‎جهت آنالیز و بررسی کیفیت و ضخامت لایه های نازک، روشهای طیف شناسی الکترون و
… اوژه (AES) و طیف شناسی جرمی یون ثانویه (SIMS) مورد استفاده قرار می گیرد. … از

 

41 . الکترونیک و مخابرات.مهرزاد اسدی
‎10 آوريل 2013 … در سال 1972 اینتل مدارات ساخته شده با استفاده از ترانزیستورهای N MOS را معرفی
… با نزديك شدن ذره‌ها به سرعت نور، طراحي موتورها معمولاً متفاوت مي‌شود و اين ذره‌ها … این
مقاله نگاهی اجمالی اما فنی به تاریخ و تکنیک های مهم مخابرات سیار دارد. … تقسیم کرد
و اصطلاحاً سلول را شکافت، و با گذاشتن ایستگاه های پایه BTS)) …[PDF]
 

42 . رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺰوه درس
‎)6. :Unreferenced global variable data. اﻳﻦ ﻫﺸﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻳﻚ. ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ در …
ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ SRAM … ﺑﻌد از ﮐﺎﻣل ﮐردن ﮐد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﮐﺎﻣﭘﺎﯾل ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﮐد ھﺎى
ﻻزم ﺟﮭت اﺷﮑﺎل زداﯾﯽ و … ﻗرار دھﯾد . اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﺳب. اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﻓر 74HC244را در
ﯾﮏ ﭘﮏ DB25 … ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻧرم code vision AVRدارد ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺧط ﺑﮫ ﺧط آﻧﺎﻟﯾز ﮐﻧﯾم.
 

43 . طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های …
‎25 جولای 2016 … طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS … 2-6 چالش
های استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های … ،تاریخچه ،مزایا و محدودیت های
آن ها را به طور اجمال مورد بررسی قرار می دهیم. … افزاره های مبتنی بر نانولوله های
کربنی پتانسیل لازم برای عمل کردن در افزاره های با ابعاد نانو و با …
 

44 . آموزش میکروکنترلر AVR – دانشنامه تخصصی مهندسی ایران
‎25 آگوست 2013 … در واقع میکروکنترلر قطعه ای است که می توان با دادن فرمان آنرا به … ارائه می داد تا
طراحی و ساخته شود و یا اینکه مجبور بود با استفاده از IC … کانتر، تبادل سریال ،
حافظه SRAM و حافظه غیر فرار (Flash) داخلی بود. … نسبت به دو دسته بعدی دارند و
کمتر نیز ورد استفاده قرار می گیرند. ….. ADC6(ADC input channel 6).
 

45 . computer – مبانی کامپیوتر
‎داده‌ها از طريق دستگاه‌هاي ورودي به‌منظور پر‌دازش وارد مي‌شوند و در حا‌فظه اصلي قرار … 6-
laptops 1-micro computer يا pc personal computer “ “ يا كامپيو‌تر شخصي : تمام …
آن قرار مي‌گيرد و بقيه كامپيو‌تر‌ها با دستر‌سي به‌آن از داده‌ها و نرم‌افزار‌ها استفا‌ده
مي‌كنند. … حا‌فظه ، ديسك ما‌نند Pc معمو‌لي است ولي قرار دادن آنها در يك بسته‌كو‌چك
بسيار گران …[PDF]
 

46 . 100 0 AVR تا از میکروکنترلرهای کاربردی آموزش
.6. جزوه میکروکنترلرهای. AVR. ، دکتر پویان ، دانشگاه شاهد .7. دیتاشیت.
Atmega32 … بیشترین استفاده را به علت یکپارچه. کردن. سیستم ها. ی کنترلی. با
سرعت.
 

47 . ابزار دقیق – مهندسی برق , الکترونیک , ابزار دقیق
‎6- آشنایی و کار در جهت تعمیرات اضطراری و فوری ابزار دقیق در محل دستگاههای
پالایش و … در صنعت معمولاً از روش های الکتریکی برای اندازه گیری دما استفاده
میکنند؛ که …. از آنجایی که در صنعت در بیشتر موارد مایعات در مخازن در بسته قرار
دارند، به علت ….. بعد از طراحی یک تابلوی فرمان چنان چه نکته ای از قلم افتاده باشد
با استفاده از …
 

48 . طراحی سایت و سئو – هدایا و تبلیغات چاپی و اینترنتی – شرکت سورشجان
‎پردازنده فوق هشت بيتی و بر روی يک تراشه قرار داشت . … 1 – يک ريزپردازنده با
استفاده از واحد منطق و حساب خود (ALU) قادر به انجام عمليات …. SRAM Static RAM
داراي چندين ترانزيستور به تعداد 8 تا 6 براي هر سلول حافظه اما بدون خازن در هر سلول
كه ….. هم هارد دیسک و هم نوار کاست از یک تکنیک برای ذخیره کردن اطلاعات استفاده
میکنند .[PDF]
 

49 . به نام خدا
‎وﻟﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ، و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه. ﺷﺪه و
وارد …. 5. ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺷ. ﻜ. ﻞ. :6. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده. اي از ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه
، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي. Static … اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ، اﻣﺎ اﻧﻮاع ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳـﻦ
دو ﻧـﻮع ﻧﻤـﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ … در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ … ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن ﺗﺎﻳﻤﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ،.
 

50 . معماری کامپیوتر [بایگانی] – انجمن گروه آشیانه – آموزش امنیت و راه …
‎22 جولای 2010 … این پلت فرم یا طراحی گاهی اوقات به نام Wintel ، ترکیبی از نام دو محصول شده است. …
با استفاده از پردازنده های 8086 و 8088 اینتل و سیستم عامل مایکروسافت …. اعلام

 

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی

    

    NS